วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สินเชื่อรถเก่า 081-3547440

รถมือสองนั้นยื่นขอสินเชื่อเค้าจะเรียกว่าสินเชื่อรถเก่า สินเชื่อรถเก่านั้นรถยนต์ที่สามารถยื่นขอสินเชื่อรถเก่าได้แก่ยี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไป สินเชื่อรถเก่ารับพิจารณารถยนต์ตั้งแต่ปี1992 จนถึงปีปัจจุบัน สินเชื่อรถเก่านั้นใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้วยเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละเป็นผู้กำหนดการอนุมัติสินเชื่อรถเก่าผ่านหรือไม่ผ่าน
เอกสารที่ใช้ยื่นสินเชื่อรถเก่า ใช้เอกสารพื้นฐานโดยทั่วไปคือ
- บัตรประชาชน
- ทะเีบียนบ้าน
- สมุดเงินฝากธนาคาร
- ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
- ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
สินเชื่อรถเก่านั้นทางสถาบันการเงินใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะ อนุมัติเรื่องผ่านหรือไม่ผ่านนั้นอยู่ในระยะเวลา 1-3 วันทำการในกรณีเอกสารครบและอยู่ในกรุงเทพ
ถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัด เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อรถเก่าอนุมัติประมาณ 5-7วันทำการ
สนใจยื่นสินเชื่อรถเก่าผ่านทาง FIVE4CASH สามารถติดได้ที่
081-3547440
089-0650905