วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รถยนต์เปลี่ยนเครื่องจัดไฟแนนซ์กับfive4cash0890650905

Five4cash รถวางเครื่อง เราจะเป็นทางเลือกให้สำหรับยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ ไม่ว่าจะวางเครื่องตระกูล JZ RB SR 4G RZ KZ ETC เปลี่ยนสีตัวรถ ติดตั้งเพิ่ม ดัดแปลงสภาพตัวรถยนต์ five4cash สามารถให้คำปรึกษาให้ท่านที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์วางเครื่อง เปลี่ยนสี รวมถึงดัดแปลงสภาพได้อย่าง ชัดเจน เพียงท่านให้ความร่วมมือ ทำตามเงื่อนไขหน้าเวปไซด์ www.five4cash.com
ยอดจัดรถปีต่ำ นิยมวางเครื่อง เปลี่ยนสี
สามารถติดยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ได้ที่

089-0650905

081-3547440

Fax 02-6938850 ต่อ 105
ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนเครื่องที่กรมขนส่ง

1. นำรถยนต์คันที่เปลี่ยนเครื่องแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งลงเล่มทะเบียนให้ตรง และ ถูกต้อง ไปยังกรมการขนส่งในเขตพื้นที่แจ้งใช้รถยนต์

2.ติดต่อ ทำเรื่องแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องยนต์เดิมก่อน ---> ติดต่อที่ งานทะเบียนและภาษีรถ ---> ติดต่อแผนตัดบัญชีและเครื่องยนต์ ---> ส่งต่อไปยังงานบัญชีเครื่องยนต์

3.ดำเนิน การข้อ2 เสร็จ เท่ากับว่า แจ้งยกเลิกเครื่องยนต์เดิมเสร็จ ---> เจ้าหน้าที่จะให้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปเข้าช่องตรวจสภาพรถยนต์ ---> นำรถยนต์ไปตรวจสภาพ ---> รอรับผลการตรวจสภาพรถยนต์คันดังกล่าว (ผลจะมีผ่าน กับไม่ผ่าน ถ้าตรวจสภาพผ่านไม่ผ่านก็จะทำการแจ้งใช้เครื่องยนต์ใหม่ไม่ได้)

4.หลัง จากผลการตรวจสภาพรถยนต์คันดังกล่าวผ่านแล้ว ---> กลับไปงานทะเบียนและภาษีรถ ---> เขียนคำขอ+ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนต่อ เจ้าหน้าที่ ---> เจ้าหน้าที่จะทำการค้นทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว(เช็กต้น) ---> เมื่อพอต้นแล้วจะทำการแก้ไขเล่มทะเบียนให้ตรงและถูกต้องตามคำขอ ---> ชำระเงิน ---> รับเล่มทะเบียนที่แจ้งเปลี่ยนเครื่องแล้ว ---> **ตรวจทานรายละเอียดในรายการที่แจ้งไว้ ---> ทุกอย่างแก้ไขถูกต้อง ก็เสร็จพิธี กลับบ้าน (ระยะเวลา ช้า-เร็ว ขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ช่องตรวจสภาพ ปริมาณเรื่องที่ยื่น มากน้อย รวมรวบแล้วเสียเวลาขั้นต่ำต้องมี 2 ชม.ถึง5ชม.)

** สิ่งที่ต้องตรวจทานในเล่มทะเบียนที่แก้ไขเสร็จแล้ว
- ยี่ห้อ รุ่น แบบ เลขทะเบียน ปีจดทะเบียน
- เลขตัวถังรถยนต์
- เลขเครื่องยนต์ ความจุ ซีซี
- ชื่อ นามสกุล ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และ ที่อยู่

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องใช้การเปลี่ยนเครื่อง.

1. สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าว เซ็นต์รับรองสำเนา และ ลายเซ็นต์ต้องเซ็นต์เหมือนในเล่มทะเบียนรถยนต์
หากเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมลงนามรับรอง และประทับตราบริษัท และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
(ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี)

2.เล่มทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว (ตัวจริง)

3.หลักฐาน การซื้อ ขาย เครื่องยนต์ ตัวจริง
- บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี
- หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์
- หนังสือขอแก้ไขชื่อ และที่อยู่ในบิลเงินสด, ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้เสริมในกรณีทำแทนผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์
4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นต์ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้มอบ ต้องเซ็นต์ให้ถูกกับเล่มทะเบียนรถยนต์

5.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบ เซ็นต์รับรองสำเนา